Profil
Orgány
Zväzové dokumenty
Členská základňa
Kontakt
Aktuality
Členská zóna
Profil
Slovenský mliekarenský zväz ako stavovská, dobrovoľná organizácia združuje fyzické a právnické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov. Súčasne zastupuje svojich členov a presadzuje záujmy podnikateľov v mliekarenskom výrobnom odbore.

Zväz bol založený 13. decembra 1990. V súčasnosti združuje vyše 30 mliekarenských spoločností spracovávajúcich 95% z celkového množstva nakupovaného mlieka na Slovensku, ako aj spoločnosti, ktoré spracovávajú prevažne vlastné mlieko a ovčí hrudkový syr. Okrem mliekarní združuje zväz aj servisné a obchodné organizácie a organizácií z oblasti školstva, vedy a výskumu.

Hlavnou úlohou zväzu je presadzovanie záujmov členských organizácií na úrovni vlády SR, Národnej rady SR, štátnej správy a samosprávy predovšetkým v oblasti prípravy koncepčných zámerov rozvoja rezortu, tvorby legislatívy, regulácie trhu v komodite mlieko a ďalších. Zväz má zastúpenie v Odbornej komisii pre mlieko a mliečne výrobky Ministertsva pôdohospodárstva SR. Zväz iniciuje a organizuje semináre, školenia a konferencie a aktívne pracuje v marketingovej oblasti s cieľom podporovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov.

Zväz úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, s ostatnými potravinárskymi zväzmi a ďalšími odbornými a profesnými inštitúciami. Aktívne sa zapája do činnosti Európskej mliekarenskej asociácie EDA, ktorej členom je SMZ od roku 2004 a Medzinárodnej mliekarenskej federácie IDF.

užívateľ 

heslo